Czcionka

Wiersze

Info dla ósmoklasisty

Rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrytacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego,
a także terminy składania dokumentów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
– do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub
złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których
kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
– do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych w oświadczeniach

do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

do 17 lipca 2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.

18 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej

od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 lipca 2023 r. – do godz. 12.00


Terminy postępowania rekrutacyjnego

Oferta edukacyjna szkół średnich w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze

czytaj więcej zwiń
Oferta edukacyjna I LO w Jeleniej Górze

czytaj więcej zwiń


Oferta edukacyjna II LO w Jeleniej Górze

czytaj więcej zwiń 

Oferta edukacyjna III LO w Jeleniej Górze

czytaj więcej zwiń

Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

czytaj więcej zwiń

Oferta edukacyjna Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu

czytaj więcej zwiń

Rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych

JĘZYK POLSKI

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin konsultacji

 1.  

8a, 8c

Dorota Andreasik

wtorek 715 - 1520

 1.  

8b

Anna Cirko- Dobiecka

poniedziałek 1435 - 1520

 

JĘZYK ANGIELSKI

Lp.

Klasa

Nauczyciel

Termin konsultacji

1.

8a, 8b, 8c

Agnieszka Guziejewska

czwartek 1435 - 1520

 

MATEMATYKA

L.P.

Klasa

Nauczyciel

Termin konsultacji

1.

8a

Ewa Kącka

piątek 1435 - 1520

2.

8b, 8c

Krystyna Patynowska

środa 1435 - 1520

 

Rok szkolny 2020/2021

UWAGA !

Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu nie bierze udziału w rekrutacji w sytemie Vulcan !
Uczniowie mogą zapisywać się do ww. szkoły ponadpodstawowej już od 1 maja do 25 czerwca 2021 r. on - line poprzez stronę internetową lub składając podanie wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) !!!
Rekrutacja on- line. Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Jelenia Góra na rok szkolny 2021/2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Rozporządzenie MEN - do pobrania


Sposób obliczania punktów do szkół ponadpodstawowych: 

Próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

czytaj więcej zwiń
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca 2021 r.
Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych:
 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym
(tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym
(tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Przypominamy, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 
Warto zwrócić uwagę na to, że zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br. W związku z powyższym mogą pojawić się ewentualne trudności w rozwiązywaniu niektórych zadań w teście. W takiej sytuacji uczniowie powrócą do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach.
 
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

czytaj więcej zwiń

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty w maju 2021 r.

czytaj więcej zwiń

Wymagania egzaminacyjne z matematyki

Wymagania egzaminacyjne z matematyki

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego

już wkróce

Wymagania egzaminacyjne z języka obcego

Wymagania egzaminacyjne z języka obcego

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

czytaj więcej zwiń

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

1. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );

2. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

 • zmniejszeniu zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszeniu liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

3. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

 • zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Zobacz więcej szczegółów

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2023 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V