Rekrutacja

Wyprawka dla pierwszoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Wyprawka dla pierwszoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów do klasy I zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów do klasy I zamieszkałych w obwodzie szkoły zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022
Lista kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
Lista kandydatów do klasy I spoza obwodu zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022
Lista kandydatów spoza obwodu szkoły

Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego muszą złożyć do 22 kwietnia 2021 roku pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I na rok szkolny 2021/2022
Potwierdzenie woli przyjęcia

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Ratowników Górskich w Karpaczu

czytaj więcej zwiń

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ratowników Górskich w Karpaczu
informuje, że od 1 marca do 31 marca 2021 r.
przyjmowane są zapisy kandydatów
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2021/2022

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/43/kids-160168_960_720.png

Rodzice dzieci zamieszkałych w Karpaczu (dzieci z obwodu)
wypełniają zgłoszenie dziecka do szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Karpaczem
wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć
akt urodzenia dziecka
oraz mieć przy sobie nr PESEL dziecka.

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowe im. Ratowników Górskich w Karpaczu w roku szkolnym 2021/2022

czytaj więcej zwiń
 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu przyjmowane są dzieci, które w roku 2021 kończą 7 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2021 kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych.
W terminie od 1 marca do 31 marca 2021 rodzice mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 • zgłoszenie (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  lub
 • wniosek (dotyczy dzieci spoza obwodu),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Do szkoły w pierwszej kolejności przyjmuje się "z urzędu" kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są w szkole wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Karpacza.

Kryteria rekrutacji

L.p.

Kryteria wynikające z uchwały Rady Miejskiej

w Karpaczu

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy

6

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2.

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy

3

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3.

Rodzeństwo kandydata realizuje naukę w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu albo uczęszcza do Przedszkola w Karpaczu

2

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

1

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

9

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca-31 marca

2021 r.

2-6 sierpnia
2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7

do 9 kwietnia

2021 r.

do 12 sierpnia 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia

2021 r.

17 sierpnia

2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 kwietnia

2021 r.

do 24 sierpnia 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia

2021 r.

27 sierpnia

2021 r.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
  do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2022 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V