Czcionka

Wiersze

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów i rodziców

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
 

Administrator, dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 48a, 58-540 Karpacz, kontakt:

 1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp.karpacz.eu
 2. telefonicznie: 75 76 18 223
 3. pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 48a 58-540 Karpacz

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej jest Artur Wojtaszczyk, z którym można się skontaktować e-mailowo: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;

c) Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

2. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę (wyniki egzaminów, arkusze ocen 50 lat).

Odbiorcy danych

Dane osobowe i dane osobowe ucznia mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom: Bankom; Operatorzy pocztowi; Podmioty brakujące i archiwizujące dokumenty;

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Szkoła mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Szkoła nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane będą przekazywane do:

 • Google Ireland Limited;
 • Microsoft Ireland Operations Ltd.
 • Facebook Ireland Ltd.

Międzynarodowy charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. spółki standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2024 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V