Czcionka

Wiersze

Kształcenie

Opracowanie i wdrożenie programu diagnozy uczniów pod kątem wielorakich inteligencji zgodnie z neuropsychologicznym modelem Howarda Gardnera.

Doświadczenie szkolne związane z osiąganiem różnych wyników edukacyjnych przez uczniów wskazuje na to, że uczniowie, którzy w wybranych obszarach przejawiają duże zdolności często nie uzyskują wyników gwarantujących im uzyskania świadectwa z wyróżnieniem co znacznie demotywuje ich do nauki i pokonywania trudności w sytuacji niepowodzeń edukacyjnych. Zastanawiając się nad rozwiązaniem przeanalizowaliśmy model inteligencji wielorakich Howarda Gardnera powiązany z innym sposobem edukacji w szkole.

Autor tego modelu uważa, że w tradycyjnej szkole najlepsze wyniki edukacyjne osiągają uczniowie, którzy mają wysoko rozwiniętą inteligencję językową i matematyczno – logiczną. Natomiast dzieci, które mają bardziej aktywne inne inteligencje (wizualno – przestrzenną, motoryczną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, przyrodniczą) często osiągają relatywnie niższe wyniki, ponieważ metody uczenia oparte na dwóch pierwszych typach inteligencji nie są dla nich skutecznymi sposobami uczenia się w szkole. Wraz z zespołem nauczycieli postanowiliśmy nawiązać współpracę z pierwszą w Polsce Szkołą Podstawową w Konarach, która wdrożyła model Gardnera w edukacji. Współpraca przebiegała etapowo i obejmowała następujące działania:

  • obserwacja uczestnicząca zajęć edukacyjnych w szkole w Konarach pod kątem aktywnych metod uczenia się, pod kątem stymulowania wszystkich inteligencji uwzględnionych w modelu H. Gardnera;
  • indywidualne konsultacje z dyrektorem szkoły w Konarach pod kątem wprowadzenia kompleksowego programu diagnozy uczniów naszej szkoły narzędziem opracowanym według teorii wielorakiej inteligencji H. Gardnera;
  • kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji promujących koncepcję wielorakich inteligencji;
  • organizacja szkolenia dla nauczycieli szkoły w Karpaczu prowadzonego przez dyrektora szkoły w Konarach panią Monikę Zatorską eksperta w zakresie edukacji dostosowanej do potrzeb i możliwości dzieci opartej o model Gardnerowski na temat aktywnych metod uczenia w klasie;
  • organizacja konferencji dla rodziców pod hasłem Wielointeligentne metody uczenia dzieci prowadzonej również przez panią Monikę Zatorską promującą wykorzystanie teorii wielorakiej inteligencji w edukacji. 
Trzyletnia współpraca ze Szkołą Podstawową w Konarach zaowocowała wprowadzeniem do szkoły w Karpaczu programu diagnozy uczniów klas 1-3 (arkusz obserwacyjny wychowawcy i rodzica) i klas 4 - 8 umożliwiającego opracowanie indywidualnego profilu zdolności każdego ucznia w formie kolorowego wachlarza.
Każdy uczeń posiada teczkę zawierającą jego indywidualny profil zdolności corocznie aktualizowany. Celem cyklicznej
diagnozy jest wspieranie uczniów i rodziców w obszarze identyfikowania mocnych stron dziecka niezależnie od uzyskiwanych wyników edukacyjnych i wskazywania potencjalnych kierunków rozwoju i kształcenia. Model edukacji Gardnera umożliwia odpowiedź na pytanie: Jak jestem zdolny/zdolna?, a nie Czy w ogóle jestem zdolny/?, co ma zasadnicze znaczenie budowaniu motywacji do rozwoju zainteresowań, ale też pokonywania trudności edukacyjnych.
Schemat profilu zdolności ucznia opracowany przy pomocy szkolnego programu komputerowego prezentuje się następująco:
Rodzaje inteligencji ujęte w modelu graficznym Howarda Gardnera:
- językowa
- matematyczno - logiczna
- motoryczna
- wizualno - przestrzenna
- muzyczna
- przyrodnicza
- interpersonalna

- intrapersonalna

Zapraszamy do skorzystania z narzędzi diagnostycznych i przeprowadzenia diagnozy pod kątem profilu osobistych zdolności wg modelu Howarda Gardnera

Arkusz diagnostyczny dla ucziów klas I-III

Skala profilu inteligencji wielorakiej według Howarda Gardnera

Inteligencje wielorakie według Howarda Gardnera

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2024 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V