Świetlica

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

czytaj więcej zwiń
1. Przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej dokonują rodzice/prawni opiekunowie.
2. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia (karty zgłoszenia).
3. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły. Do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
4. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 19 sierpnia 2022 roku.
 

Regulamin świetlicy szkolnej

czytaj więcej zwiń

Kontrakt świetlicowy

czytaj więcej zwiń
ZASADY
1. Kiedy jedna osoba mówi, reszta słucha.
2. Kontaktujemy się ze sobą bez używania siły, obraźliwych słów i gestów.
3. Szanujemy rzeczy, które znajdują się w świetlicy lub należą do innych.
4. Zabawek i gier świetlicowych używamy zgodnie z przeznaczeniem.
5. Pracujemy na miejscu wskazanym przez nauczyciela świetlicy.
6. Z telefonów komórkowych korzystamy wyłącznie za zgodą wychowawcy świetlicy.
7. Sprzątamy po sobie.
8. Teren szkoły opuszczamy tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

KONSEKWENCJE W SYTUACJI ŁAMANIA ZASAD
1. Zmiana miejsca w świetlicy (wychowawca wyznacza inne miejsce).
2. Posprzątanie po sobie.
3. Utrata przedmiotu, który nie służy do zajęć świetlicowych.
4. Wpisanie przez ucznia do zeszytu informacji dotyczącej niewłaściwego zachowania.
5. Telefoniczne poinformowanie rodzica o niewłaściwym zachowaniu (informuje uczeń).
6. Naprawa lub odkupienie zniszczonej rzeczy.
7. Opisanie przez ucznia jego zachowania w obecności rodziców (sytuacje konfliktowe).
8. Wykluczenie z zajęć świetlicowych na ściśle określonych czas.

NAGRODY W SYTUACJI, KIEDY UCZEŃ ZMIENIA ZACHOWANIE
1. Powrót na swoje miejsce w świetlicy.
2. Oddanie rodzicowi przedmiotu dziecka, który nie służył dziecku do zabawy.
3. Pochwała wpisana przez wychowawcę świetlicy do zeszytu korespondencji.
4. Telefon do rodzica- informacja o postępach w zachowaniu.
5. Udzielnie pochwały dziecku w obecności rodzica.

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ ŁAMIE ZASADĘ
1. Upomnienie słowne.
2. Sprawdzenie upomnienia.
3. Technika masz wybór (wykonanie polecenia lub konsekwencja).
4. Wprowadzenie konsekwencji (1-8).
5. Wykluczenie dziecka – wezwanie rodzica.

Zobacz wydarzenia

Świetlica

Procedura pobytu i zabawy w świetlicy szkolnej

w okresie pandemii COVID -19

czytaj więcej zwiń
1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
11. Uwaga nauczyciela/wychowawcy świetlicy jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
12. Nauczyciele/wychowawcy zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
13. Za nieprzestrzeganie umów/reguł warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły (w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym) uczeń ponosi konsekwencje: informacja ustna lub telefoniczna do rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.
14. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
15. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
16. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez dziecko zabawki/pomoce.
17. Zabawki/pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
18. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
19. Po zajęciach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
20. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
21. Nauczyciele/wychowawcy oraz inni pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
22. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
23. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie pandemii COVID opiekę pielęgniarki szkolnej w następujących dniach: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach: od 7:45 do 12:00.

Procedura wyjścia grupy ze świetlicy szkolnej na boisko szkolne

w okresie pandemii COVID -19

czytaj więcej zwiń
1. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
2. Dzieci/wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli/wychowawców świetlicy , będą korzystać z boiska szkolnego przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko szkolne, nauczyciel/wychowawca świetlicy przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska.
4. Nauczyciel/wychowawca świetlicy na boisku szkolnym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 2 metrów.
5. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z boiska szkolnego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.
6. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach dezynfekujących.

Procedura pobytu grupy ze świetlicy szkolnej na boisku szkolnym

w okresie pandemii COVID -19

czytaj więcej zwiń
W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z boiska szkolnego przy zachowaniu następujących zasad:

1. Boisko szkolne jest zamknięte dla rodziców/ opiekunów prawnych/ osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych, dopiero kolejnego po dezynfekcji sprzętów.
4. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą białej linii. Między wyznaczonymi placami dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 2 metrów.
5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
6. Na boisku szkolnym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
7. Na boisku szkolnym każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.
8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
9. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
10. Urządzenia znajdujące się na terenie boiska dopuszczone do użytku przez dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między nimi.
12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.
13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem do dezynfekcji.

Zobacz na mapie

Kliknij na wskazówki dojazdu i sprawdź dojazd

© 2022 Szkoła Podstawowa w Karpaczu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V